NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE - Arnes navajanje zakonov kot vir
priimke in imena vseh, ostalo enako kot pri knjigi z enim avtorjem. Med avtorjema / avtorji je vejica. MARC, D., TORKAR-PAPEŽ, K. Kultura govorjene in zapisane besede ali Retorika za današnjo rabo. Ljubljana: DZS, 2006.
Pravila za citiranje in navajanje literature v pisnih nalogah
Če sta avtorja dva, zapišemo oba. (Peček in Lesar, 2007, str. 25). Pri besedilih z več kot dvema avtorjema navedemo le priimek prvega in dodamo idr. Npr.: (Devjak idr., 2006, str. 45) Pri sklicevanju na določeno ugotovitev, ne da bi jo dobesedno citirali, vir označimo sledeče: (glej Devjak, 2006, str. 34).
Citiranje in navajanje literature ter oblikovanje … navajanje zakonov kot vir
NAVAJANJE VIROV Obstaja ve č na činov navajanja virov dokumentov. Razlikujejo se po vrstnem redu elementov in lo čil, ki jih uporabljamo med navajanjem. Na naši šoli smo se odlo čili za predstavljen na čin. Pomembno je, da najdemo vse bibliografske elemente, ki …
NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE - Arnes
določiti vir (besedilo, slike … v knjigi, reviji, na spletni strani …), ki smo ga uporabili. Navajanje virov c) Monografije – več kot trije avtorji Pri več kot treh avtorjih delo obravnavamo kot anonimno, se pravi, da upoštevamo samo naslov brez navajanja avtorjev.
Citiranje in navajanje virov po 6. verziji APA standardov navajanje zakonov kot vir
Ko takšen vir navajamo v besedilu prvič, navedemo vse avtorje, ki so navedeni (gl. Primer 12), pri nadaljnjem navajanju istega vira pa uporabimo zgolj podatek o prvem navedenem avtorju na gradivu in pripišemo kratico et al. (gl. Primer 13).
Pravila za citiranje in navajanje literature v nalogah
Vir: Novak (2010, str. 124) V besedilu se na ponazoritve skličemo tako, da se navede oznaka in številka, pri čemer se upošteva slovenski pravopis. Npr. »… kot je prikazano na sliki 45.« . Če gre za izvirno ponazoritev avtorja, se navede »Vir: lasten« . Če pa je npr. grafikon oblikovan
Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del navajanje zakonov kot vir
Kot vir lahko navajamo tudi osebno komunikacijo (pogovori, elektronska pošta, pisma…). Poleg avtorja osebne komunikacije navedemo tudi čim bolj natančen datum (po možnosti vsaj mesec in leto, še najbolje je natančen datum). Vir osebna komunikacija navajamo samo med tekstom. N. Kralj (osebna komunikacija, 5. 6.
NAVODILA ZA NAVAJANJE VIROV IN CITIRANJE PRI PLAKATU ALI
Pri citiranju zakonov in predpisov se navedeta kratica zakona ali predpisa in citirani člen. Primer: (ZKnj-1, 44. člen) Pri navedbi citata iz vira, objavljenega na spletu, veljajo za navajanje referenc med besedilom enaka pravila kot pri pisnih virih. Če avtor ni razviden, se navede nosilec avtorskih pravic.
VIRI IN LITERATURA - ucilnice.arnes.si
na koncu pisnega izdelka s popolnim bibliografskim opisom, ki nam pomaga prepoznati uporabljeni vir. Med vire sodi kartografsko, elektronsko gradivo (diskete, CD ROM-i, internet …), ustni viri in drugo. 1. Navajanje virov. 1. 1 Monografije (knjige) Monografije – en avtor. HAWKING, Stephen. 2002. Vesolje v orehovi lupini. Tržič : Učila
2. Harvardski način citiranja in navajanja virov navajanje zakonov kot vir
2.3 Navajanje sekundarnega vira Citiranju/povzemanju sekundarnega vira se izogibamo in ga uporabimo le, kadar je to nujno potrebno zaradi nedostopnosti originalnega vira (npr. če je vir razprodan, ni dostopen v nobeni knjižnici, potrebuje posebne pogoje za svoj obstoj, je napisan v katerem od mrtvih ali nesvetovnih jezikov …). Kadar
PRILOGA A: Primeri citiranja in navajanja uporabljenih
Navajanje virov V poglavju Viri navedemo uporabljene vire po abecednem vrstnem redu priimka prvega avtorja. V kolikor slednjega ni, napišemo naziv ustanove (slednje mora biti potem ustrezno zapisano v citatu v besedilu), oz. v primeru navajanja zakonov pa naziv zakona. Ko naštevamo avtorje, izpišemo vse avtorje (če je teh od ena do sedem).
NAVAJANJE VIROV - Arnes
Vir tabele / slike navajamo po istih pravilih, ki veljajo za navajanje virov v poglavju »Viri in literatura«. Vse imajo isto strukturo: številko, naslov, vsebino (naslovna vrstica, stolpci in vrstice ali slika sama) ter potrebne opombe.

mamamiamadrid

vitamin b12 kje kupiti

slovenske otroške pesmice

kje raste zvonček

kje vitamin d

desigual slovenija spletna trgovina

slovenske železnice plačilni razredi

f1 rezultati 2018

kdaj in zakaj se je odprla soška fronta

mazda forum slovenija

kje se skriva gluten

junio 9, 2017

disfraces_nog07p82

[…]

namelnavarro

mayo 15, 2017

disfraces_nog07p82

[…]

paula-echevarria

abril 6, 2017

disfraces_nog07p82

[…]

youtuber-borra-su-canal

enero 31, 2017

disfraces_nog07p82

[…]

miley-cyrus-3

diciembre 26, 2016

disfraces_nog07p82

[…]

noviembre 26, 2016

disfraces_nog07p82

[…]

ot

noviembre 14, 2016

disfraces_nog07p82

[…]

noviembre 1, 2016

disfraces_nog07p82

[…]